Pro cvičitele a trenéry platí stejná pravidla jako pro členy. Ta jsou shrnuta v dokumentech na stránce pro členy.Naše vize a mise, kam Sokol směřuje a kde chce být v roce 2030 je popsáno ve Strategii Sokol 2030.Abychom i v médiích (na letácích, on-line) vypadali jako sokolové: vzhled, písmo, barvy, grafiku určuje náš vizuální styl.Cvičitelé a trenéři zodpovídají za svěřené nezletilé cvičence, ale odpovědnost nesou i v případě vedení dospělých. To je popsáno v právní problematice cvičitele/trenéra.Na cvičitele a trenéry jsou kladeny určité požadavky na odborné vzdělání v oblasti, ve které působí.S funkcí cvičitele nebo trenéra T.J. Sokol Šestajovice jsou spojeny odpovědnosti a povinnosti.Pokud chcete doplnit vybavení oddílu, postupujte prosím podle návodu na objednání pomůcky.


Evidence docházky

Doporučovaný postup pro evidenci docházky je s využitím aplikace Google Keep. Z důvodu bezpečnosti dat doporučuji poznámky s docházkou uchovávat v sokolském účtu Google.

Postup – zjednodušený

 1. V Google Keep zaškrtni osoby, které byly přítomny,

 2. poznámku nasdílej Milanovi,

 3. vytvoř si kopii na další hodinu a starou poznámku archivuj.

Postup – vyčerpávající

 1. Otevři aplikaci Google Keep,

 2. ujisti se, že jsi přihlášen/-a sokolským účtem Google a že jsi na něj přepnut/-a (ověřit lze ťuknutím na obrázek vpravo nahoře),

 3. otevři poznámku s příslušným datem a názvem oddílu,

 4. ťuknutím = zaškrtnutím označ všechny členy, kteří se dané hodiny zúčastnili,

 5. pokud se zúčastnil někdo, kdo dosud není na seznamu, připiš ho tam,

 6. klikni na tři tečky vpravo dole a vyber Spolupracovník,

 7. nasdílej poznámku vyhledáním a vybráním sestajovice.nacelnik@sokol.eu a uložením,

 8. klikni na tři tečky vpravo dole a vyber Vytvořit kopii; kopie se hned otevře,

 9. u kopie změn datum v názvu na datum nejbližší hodiny/tréninku,

 10. ťuknutím = zrušením zaškrtnutí připrav seznam na nové zaznamenání docházky,

 11. otevři původní (starou) poznámku a ťuknutím na ikonu s šipkou dolu umístěnou na obrazovce vpravo nahoře poznámku archivuj.

Pokud se někdo z oddílu odhlásil, ze seznamu ho odstraň.

V případě jakýchkoli nesnází kontaktuj Milana Hybnera.

Ukázka

Postup při úrazu

První pomoc

Postiženému poskytnout první pomoc, ošetření, popřípadě ho dopravit do zdravotnického zařízení nebo zavolat Zdravotnickou záchrannou službu (155, 112). Pokud možno, vzít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny cvičence.


Kniha úrazů

Úraz a provedená opatření zaznamenat do Knihy úrazů, která je ve sportovní hale ve skříňce „Zdeněk“.

Do knihy úrazů se zapisují tyto údaje:

 1. pořadové číslo úrazu,

 2. jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného,

 3. druh zranění a zraněná část těla,

 4. popis události, při které k úrazu došlo,

 5. údaje o datu a místě události,

 6. zda a kým byl úraz ošetřen,

 7. jména svědků úrazu,

 8. podpis toho, kdo provedl zápis


Oznámení

 • Oznámit úraz rodičům nebo rodině postiženého.

 • Ohlásit úraz zdravotníkovi jednoty (Hana Otáhalová, tel.: 605 204 967), který postiženému vydá formulář pro pojišťovnu.


Formulář pro pojišťovnu

 • Formulář pro pojišťovnu vydá postiženému nebo jeho zákonnému zástupci zdravotník jednoty (Hana Otáhalová, tel.: 605 204 967), který postiženému vydá formulář pro pojišťovnu.

 • Pojištěný, případně jeho zákonný zástupce, dá formulář potvrdit lékaři.


Náležitosti formuláře pro pojišťovnu:

 • Do formuláře vepsat číslo pojistné smlouvy: 1310001770

 • Na druhé straně formuláře do „Doplňující poznámky“ uvede své jméno a příjmení a potvrdí razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. Pojistné smlouvy

 • Doplnit jména svědků úrazu (včetně adresy), kdo případ vyšetřoval (včetně adresy).


Vyplněný tiskopis zaslat na adresu oznameni.udalosti@pvzp.cz společně s:

 • kopií zdravotní dokumentace pojištěného týkající se úrazu

 • v případě trvalých následků kopii dokumentace o průběhu léčení a rehabilitace a kopii lékařské zprávy po ustálení trvalých následků

 • v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti

 • kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií


Komunikace uvnitř jednoty

Sokolský účet Google

Gmail

Pro komunikaci elektronickou poštou mohou činovníci, cvičitelé a trenéři využívat schránku s adresou ve tvaru jprijmeni@sokol.eu patřící k účtu Google ve správě České obce sokolské, více info na start.sokol.eu. Na uvedené stránce najdete i pokyny pro zaslání nového hesla.

Účty mají aliasy (další adresy směřující do stejné schránky) pro činovnické, cvičitelské a trenérské funkce, přehled viz níže.

Přehled přístupu k e-mailovým schránkámNastavení odesílání z adresy oddílu nebo funkce


Sdílený disk

Jako sdílené úložiště činovníků, cvičitelů a trenérů slouží tzv. sdílený disk Google s názvem Sokol Šestajovice a černým logem.


Komunikace se členy

Kontaktní a osobní údaje členů pro potřeby činovníků a vedoucích oddílů jsou spravovány v aplikaci Coda. Do té je třeba přihlásit se pomocí sokolského účtu Google, viz výše.

Komunikace se členy probíhá
osobně v oddílech a na valné hromadě jednotye-mailem – adresy členů jsou v databázi Codatelefonem – čísla členů jsou v databázi Codau florbalových oddílů prostřednictvím aplikace WhatsApp – pro udělení správcovského přístupu do příslušné skupiny kontaktujte náčelníka na sestajovice.nacelnik@sokol.eu.


Komunikace s činovníky a s trenéry

osobně na schůzích výborue-mailem – adresy na činovníky, cvičitele a trenéry jsou na webu, případně v aplikaci Coda, viz také Přehled přístupu k e-mailovým schránkámtelefonem – čísla na činovníky, cvičitele a trenéry jsou na webu, případně v aplikaci Codaprostřednictvím aplikace WhatsApp – pro přidání do příslušné skupiny (skupina Florbal trenéři nebo skupina Výbor) kontaktujte náčelníka na sestajovice.nacelnik@sokol.eu.


Komunikace vně jednoty

E-mail určený pro komunikaci s jinými organizacemi (obec, kraj, Národní sportovní agentura, župa, Česká obec sokolská, apod.) je sestajovice@sokol.eu.


Župa

T.J. Sokol Šestajovice spadá organizačně pod Sokolskou župu Barákovu.Zprávy ze župy chodí především e-mailem na adresu sestajovice@sokol.eu.


Ústředí

Tok informací z ústředí České obce sokolské do naší jednoty zajišťuje župa Barákova.Informace pro širokou členskou základnu sděluje ČOS také formou e-mailového newsletteru.Zajímavý exkluzivní obsah s bohatou obrazovou přílohou je publikován v časopise Sokol, který je předplatitelům doručován čtvrtletně.Spoustu zajímavých informací lze také nalézt na webu ČOS pro veřejnost nebo na webu ČOS pro členy .

Generátor loga

Neoficiální generátor sokolského loga s textem ve fontu Tyrš najdete na http://generator.sokolsobotovice.cz/.

Oficiální logo naší jednotyOficiální logo naší župy


BrandCloud

Brandcloud je nástroj pro sdílení prvků grafického manuálu, specifikaci všech povinných prvků a také všech doporučení k jejich používání. Kromě obecných předpisů bude obsahovat i průběžně vytvářené grafické podklady pro opakované použití i pro inspiraci ostatním župám i jednotám.

Ukázka písem Tyrš a Fügner

Všechny podklady včetně grafického manuálu, nového písma, šablon pro tištěné materiály a také příklady použití jsou ke stažení v prostředí BrandCloud. Zpočátku bude pro všechny župy a jednoty totožný přístup:
adresa: https://sokol.brandcloud.prouživatel: grafika@sokol.euheslo: sokol2030

Na úvodní stránce naleznete pokyny k použití grafického stylu, práci s manuálem i spojení na infolinku, kde vám poradí s užíváním, stahováním atp.


Canva

Canva je nástroj pro práci se šablonami, které budou v návaznosti na manuál připraveny. Canva přímo umožňuje úpravu šablon pro komunikaci Vašich akcí bez nutnosti použití dalších grafických softwarů. Jedná se o nástroj specializovaný na jednoduchou grafickou tvorbu a práci s ní by měl zvládnout každý, kdo už někdy pracoval s nějakým grafickým programem nebo třeba aplikací Power Point. V případě nesnází je na internetu a v rámci Canva nápovědy spoustu tzv. tutorialů (videonávodů) k různým tématům. K dispozici je i klasická nápověda k jednotlivým funkcím ve formě online dokumentace, která by měla být v českém jazyce, ale někdy může být překlad z angličtiny poněkud krkolomný.


Přístup do Canvy

ČOS má, jakožto nezisková organizace, možnost využívat nástroj Canva zcela zdarma, ovšem s omezeným počtem účtů. Proto byl vytvořen speciální účet:
adresa: https://www.canva.comuživatel: grafika@sokol.euheslo: sokol2030pod kterým do Canvy přistupují všichni, kdo s ní chtějí pracovat. Tento systém s sebou přináší řadu nevýhod, které je možné částečně eliminovat především respektováním nastavených pravidel ohleduplností a opatrností při editaci.

Největší rizika spočívají v anonymitě těch, kteří zrovna do Canvy pod tímto účtem přistupují, a možnosti upravovat, tedy i mazat, vlastní i cizí návrhy. Prosíme:

Nikdy neupravujte cizí návrh, ale vždy využijte možnosti "remix" nebo “použít jako šablonu”, což zaručí, že se originální návrh zkopíruje a vy si budete moci upravit tuto kopii a uložit do vlastní složky.nikdy se nespoléhejte na to, že vaše data jsou bezpečně uložená, a pokud chcete mít jistotu, že o ně nepřijdete, vždy si je stahujte a uchovávejte na svém počítači ve formě obrázků, tiskových pdf apod.každá jednota by si pro přehlednost měla v rámci Canvy vytvořit svoji složku s názvem jednoty. Uvnitř této složky si pak může držet systém jaký chce.pokud chcete využívat Canvu opravdu hodně a nechcete se bát o svoje návrhy, je možné si tuto službu platit zvlášť (služba stojí cca 10 dolarů za uživatele měsíčně). O přístup do účtu grafika@sokol.eu tím nepřijdete a stále si z něho budete moci šablony a návrhy ostatních sdílet do svého vlastního účtu. Pokud věnujete čas nějaké administrativě a ovládáte angličtinu, možná se vám podaří vyjednat pro svou jednotu účet na Canvě zdarma. Vaše jednota je totiž z podstaty věci také nezisková organizace. Podmínky naleznete na webu Canvy.


Tvorba grafiky v Canvě

Po přihlášení do Canvy je možné používat prvky vizuálního stylu Sokol jako symbol, písma, barvy, piktogramy (vše je v tzv. Sadě pro značku) a pracovat s předpřipravenými šablonami (složka Složky, kde se objeví další složky s připravenými šablonami)Při práci s novým vizuálním stylem není nutné vycházet z předpřipravených šablon od ČOS, ale je možné si jednoduchým způsobem předělat kteroukoliv šablonu v rámci nabídky služby Canva (přes 50 000 šablon)Obvykle u šablony stačí změnit výchozí text, jeho písmo, celkovou barevnost a případně fotografii. Takhle se dá relativně jednoduše a rychle dojít ke slušnému výsledku.Při práci se symbolem Sokol se vždy řiďte grafickým manuálem na adrese sokol.brandcloud.pro – kapitola Značka / Symbol Sokol.Uživatelé mohou využívat nejen tisíce šablon, ale také dalších grafických prvků od základních tvarů až po ilustrace. Možné je také vybírat z desetitisíců fotografií.Grafika a fotografie se dá třídit a vyhledávat podle toho, zda je zdarma nebo placená. Doporučujeme využívat materiály, které jsou zdarma.Placenou grafiku a fotografie je možné koupit prostřednictvím platební brány přímo v Canvě – pozor ale na ukládání platebních údajů ke kartě, protože k účtu grafika@sokol.eu má přístup potenciálně několik tisíc lidí. Obecně se dá doporučit, že pokud vás nabídka osloví, bude lepší si zřídit vlastní účet Canva viz výše.Uživatelé mohou vkládat i svou grafiku v různých formátech:Vektorová grafika musí být ve formátu SVG a při exportu musí mít povoleny tzv. "prezentační atributy"Bitmapová grafika, nebo fotky musí být ve formátu JPEG nebo PNGU každého materiálu je možné zvolit hned několik možností exportu. Canva sama nabízí ten nejvhodnější vzhledem k povaze materiálu – u plakátu nabízí export do tiskového PDF, u FB příspěvku nabízí sdílení atd.Doporučujeme, aby se každý, kdo o tuto službu má zájem, nejprve zorientoval v novém grafickém stylu Sokol (na adrese sokol.brandcloud.pro jsou k dispozici různé ukázky vizuálního stylu a v Canvě už jsou některé šablony předpřipravené), prohlédl si některé videonávody ohledně práce s Canvou a teprve potom se pustil do vlastních výtvorů. Respektujte prosím výtvory ostatních sokolů a chovejte se ohleduplně i v tomto virtuálním prostředí. Pokud se z vás hned v první minutě na Canvě nestal geniální grafik a vaše výtvory podle toho vypadají, tak neztrácejte naději, ČOS plánuje v dohledné době webináře na podporu kvality v oblasti propagační grafiky, kde se můžete dozvědět mnoho užitečných informací. Sledujte především Facebook ČOS a buďte při tom.

Odpovědnost

Neznalost zákona neomlouvá. (Totéž platí i pro předpisy a řády.)

„Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.“
https://zakony.kurzy.cz/89-2012-obcansky-zakonik/paragraf-5/

„Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.“
https://zakony.kurzy.cz/89-2012-obcansky-zakonik/paragraf-2900/

„Oznámí-li někdo, že svoji povinnost k náhradě újmy vůči jiným osobám vylučuje nebo omezuje, nepřihlíží se k tomu. Učiní-li to však ještě před vznikem újmy, může být takové oznámení posouzeno jako varování před nebezpečím.“
https://zakony.kurzy.cz/89-2012-obcansky-zakonik/paragraf-2896/


Pedagogický dohled – zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

„Vydává jasné, přesné a žákům srozumitelné povely a pokyny, kontroluje bezpečnost a funkčnost tělocvičného nářadí a náčiní před zahájením výuky. Přihlíží zejména k fyzické vyspělosti žáků, k jejich věku a předchozím zkušenostem. Při pohybových činnostech v přírodních podmínkách je třeba volit terén a překážky úměrné věku, klimatickým podmínkám, rozumovému a fyzickému vývoji s přihlédnutím ke kvalitě výzbroje a výstroje žáků. […] pedagogický pracovník […] [musí] dodržovat bezpečnostní pravidla i metodické postupy pro danou věkovou kategorii […].“

http://www.msmt.cz/dokumenty/metodicky-pokyn-k-zajisteni-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-deti-zaku-a-studentu-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich-zrizovanych-ministerstvem-skolstvi-mladeze-a-telovychovy

Je třeba jasně vymezit kdy, kde a jak dohled začíná a končí a s tím seznámit zákonné zástupce.


Zdravotní stav a lékařské prohlídky

„Pravidelná lékařská prohlídka se provádí za účelem zjištění změn zdravotního stavu posuzované osoby, které by mohly vést při dalším provozování výkonnostního sportu, vrcholového sportu nebo sportu a tělesné výchovy ve sportovních školách k poškození zdraví této osoby nebo k poškození zdraví jiných osob, popřípadě za účelem zjištění, zda sportovní zátěž nepřevyšuje adaptační možnosti organismu posuzované osoby.“
Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-391

Cvičenec je povinen informovat o změně zdravotního stavu.


Doporučení

Poučit klienty před zahájením cvičení o možných rizicích cvičení, organizaci a BOZ. Dokladem je záznam poučení, přílohou je osnova poučení.Všechny úrazy ošetřit a evidovat v knize úrazů.Seznámit se s vnitřními řády provozovatele sportoviště a řídit se jimi (provozní řád tělocvičny, návštěvní řád, traumatologický plán, požární a evakuační plán apod.).Zásadní sdělení vyžadovat písemně (datum, komu je sdělení určeno, o co se jedná, podpis).Vždy mít určeného jednoho vedoucího odpovědného za organizaci a vedení tréninku.


Pojištění

Cvičitelé a trenéři jsou pojištěni proti obecné odpovědnosti za újmu.

Pojistná smlouva č. 7721008020 u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance GroupVíce informací je také na https://prosokoly.sokol.eu/pojisteni
Pojistnou událost hlásí pojištěný na níže uvedený kontakt.

Radek Blažek, tel.: +420 221 421 799, e-mail: radek.blazek@renomia.cz.Je potřeba písemné vyjádření pojištěného a písemný nárok poškozené osoby

Tato stránka je v procesu vylepšování.

V Sokole musí mít cvičitelé cvičitelskou kvalifikaci, to je dáno směrnicí platnou pro celý spolek.

Její nedodržení by mohlo mít pro naši jednotu neblahé následky, např. v podobě prohraných soudních sporů o odpovědnosti za újmu způsobenou na zdraví zraněného cvičence. Abychom našim cvičitelům a trenérům poskytly správný podnět ke vzdělávání se, usnesl se výbor jednoty na tom, že odměny budou vypláceny pouze kvalifikovaným cvičitelům a trenérům.

Trenéři florbalu musí mít příslušnou trenérskou kvalifikaci, to je stanoveno v požadavcích Českého florbalu.

Vedoucí oddílu

Vede docházku a spolupracuje na evidenci členů oddíluVe spolupráci s náčelníkem určuje časové rozvržení tréninkůUrčuje, kterého družstva může být cvičenec členemUrčuje hlavní trenéry a po domluvě s nimi trenéry a asistenty trenérů družstevDodržuje etický kodex


Cvičitel / trenér

Při nepřítomnosti hlavního trenéra družstva ho zastupuje a přejímá jeho odpovědnostiPlánuje a řídí společně s hlavním trenérem konkrétní tréninkovou jednotkuŘídí skupinu při případném rozdělení na skupiny během tréninkuDodržuje etický kodex


Pomahatel / asistent trenéra

Při případném rozdělení na skupiny během tréninku a při nedostatku trenérů řídí skupinuPomáhá trenérovi při organizaci cvičenců, přípravě a ukázce cvičeníDodržuje etický kodex

Při zájmu o objednání nějakých pomůcek pro potřeby oddílu či trenéra postupuj následovně:

1. na sestajovice.vybor@sokol.eu pošli zprávu, která bude obsahovat:

 • text ve smyslu „žádám o schválení nákupu pomůcky výborem“

 • co chceš koupit (nejlépe s odkazem na e-shop)

 • cenu pomůcky

 • pokud to není zřejmé, i účel, na který bude použita

2. po schválení výborem pomůcku objednej; při objednání vyplň údaje subjektu tak, aby účetní doklad (faktura, účtenka) obsahoval údaje naší jednoty, tedy:

 • název subjektu: T.J. Sokol Šestajovice (někdy se položka nazývá jen „jméno“ nebo „firma“)

 • adresa subjektu: Žižkova 142/1, 25092 Šestajovice (někdy se položka nazývá „fakturační adresa“)

 • IČ (identifikační číslo) subjektu: 02952173

3. platba může proběhnout více způsoby:

 • pomůcku zaplať sám/sama a nech si ji proplatit na základě účetního dokladu (viz níže), nebo

 • při nutnosti platby kartou se domluv se starostou jednoty (Jakub Otáhal, 602 114 389), aby objednávku zaplatil

 • nech si od prodejce vystavit zálohovou fakturu (někdy nazývanou „proforma faktura“) a tu pošli s prosbou o zaplacení hospodářce na sestajovice.hospodar@sokol.eu

4. pomůcku vyzvedni a dej vědět ostatním cvičitelům, kteří by ji mohli využít, kde se bude uschovávat


5. účetní doklad předej hospodářce (Radaně Kolbabové)

 • pokud je v elektronické podobě, pošli na sestajovice.hospodar@sokol.eu

 • pokud je v tištěné podobě, předej hospodářce nebo nechej ve sportovní hale ve skladu ve skříňce „Zdeněk“ nebo

 • oskenuj a předej hospodářce na nejbližší schůzi výboru